Διδακτικές ενέργειες

Ας χωριστούμε, λοιπόν, σε ομάδες για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για την επιρροή της τηλεοπτικής διαφήμισης.

%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CE%BF%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82%202021-01-04%20131700.png
%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CE%BF%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82%202021-01-04%20132220.png
%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CE%BF%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82%202021-01-04%20132503.png

Για να ξεκινήσετε πατήστε το κουμπί Διαδικασίες.

Ενεργοποίηση| Διαδικασίες

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License